top of page

Městský bytový dům 4 Dvory, České Budějovice

 

Město České Budějovice uspořádalo architektonicky-urbanistickou soutěž o návrh novostavby městského bytového domu v nově vznikající lokalitě 4 Dvory. Pro občany mají nové městské nájemní byty představovat alternativu k čistě tržnímu bydlení. V soutěži se ateliér Malý Chmel umístili na prvním místě s návrhem, který usiloval o nalezení architektonické kvality při zachování běžných standardů. Snahou bylo vytvořit kvalitní velkorysé byty a pokud možno eliminovat klasické chodby. Projekt počítá s výstavbou 6 šestipatrových budov s podzemním parkovištěm - 5 z nich jasně vymezuje prostor bloku, poslední pak stojí v jeho středu. Město jako veřejný zadavatel věří, že bytové domy budou pro ostatní stavebníky ve městě ukázkovým příkladem, že i při běžných stavebních nákladech lze docílit vysoké kvality bydlení.

 

Koncepce a urbanismus

V řešené lokalitě je uvažováno s výstavbou bytového domu s 6 nadzemními sekcemi, přičemž 5 z nich svým umístěním vymezuje uliční čáru a vytváří tím určitou pravidelnost a pravoúhlost vůči okolním ulicím a šestá je umístěna uvnitř bloku. Vnitroblok je tak dynamicky formován díky tvaru jednotlivých “domů”, které společně s 6. vytváří jeho vnitřní krajinu. Jednotlivé hmoty jsou vůči sobě orientovány uvolněně s důrazem na vizuální komunikaci a průhledy mezi budovami. Dynamičnost těchto prostorů, které se prolínají mezi domy, vytváří příjemné prostředí a nespoutanost vnitrobloku. Vhodné umístění, orientace a tvar budov poskytují přiměřenou otevřenost a vzdušnost ve vnitřním prostoru bloku, čímž je zajištěno proslunění venkovního prostoru i bytů.

 

Řešené území je součástí lokality 4 Dvory, která vyrůstá na místě bývalých kasáren a vojenského tankového cvičiště. Lokalita 4 Dvory sousedí s dvojicí největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Díky charakteristickému klínovitému tvaru se území postupně rozevírá do divoké krajiny Vrbenských rybníků. Jedná se také o největší rozvojovou zastavitelnou plochu v majetku města a kromě bytové výstavby se zde uvažuje i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. Po demolici většiny kasárenských budov v roce 2013 byla městem realizována část základní technická a dopravní infrastruktury a následně v roce 2015 založen park 4 Dvory, který vznikl na základě architektonické soutěže.

 

Krajinné řešení

Mírně zvlněná krajina mezi budovami je volně prostupná. Navržená výsadba stromů modeluje park s cestičkami a pobytovými plochami. Prostor mezi budovami má intimnější, přírodní charakter. Hlavní pohyb osob směřujeme na chodníky v uličním profilu, ale zároveň se vnitroblok vyznačuje vysokou možností permeability. Terén v přirozeném terénním spádu (cca. 1,5m) volně prochází blokem. V kapitole B.13 je pak podrobněji popsáno samotné krajinářské řešení.

Architektonické řešení

Je uvažováno s výstavbou 6 nadzemních sekcí bytového domu, které jsou ve vzájemné synergii. Základní princip návrhu spočívá v nalezení vzájemného vztahu mezi veřejným - poloveřejným a soukromým prostorem. Tímto postupem vzniklo 6 objemů - “ker v zeleni” s půdorysným tvarem, který reflektuje tyto vzájemné vztahy a veřejným prostorem-vnitroblokem, který se prolíná mezi jednotlivými hmotami. Z hlediska stavebního se jedná o jeden stavební objekt, který může být rozdělen na 2 etapy. Energetická náročnost budov hraje důležitou roli při architektonickém ztvárnění. Je kladen důraz na použití kvalitní obálky budovy a dalším důležitým aspektem při navrhování je nalezení vhodného poměru prosklených a plných částí fasád. Architektonický výraz domů pracuje s čitelným a jasným ztvárněním jednotlivých fasád, které jsou tvořeny na podobném principu.

 

Dispoziční řešení

Vnitřní struktura domu nabízí unikátní dispoziční řešení. V každém bytovém domě se nacházejí 3 komunikační jádra, která obsluhují až 9 bytů. Dispozice a tvarové řešení bytů vychází z urbanismu a z tvarů jednotlivých budov. Základním motivem je použití mezibytových stěn kolmých na obvodovou fasádu, které díky půdorysnému tvaru domu vytvářejí nálevkovitý tvar jednotlivých bytů. Záměrem bylo ponechat volně plynoucí prostor a podpořit tím ryzí strukturu domu. Vznikají kvalitní prostorové vazby, kde absentují mnohdy jen čistě funkční chodby. Záměrem nebylo nucené ortogonálních řešení, nýbrž přizpůsobení se urbanistickému celku. Vnitřní prostředí bytu s nepravidelnou strukturou nabízí vynikající pobytovou kvalitu s volně plynoucím prostorem. Většina bytů disponuje venkovním pobytovou plochou, která je vsazena do objemu domu. Tímto řešením je venkovní pobytový prostor jak vizuálně, tak před nepřízní počasí chráněn. U větších bytů je možnost příčného provětrávání. Každý byt má dostatek úložných prostor a vlastní kóji umístěnou v technickém mezipatře či garáži v blízkosti vertikální komunikace. V dispozičním řešení je počítano se záměnou některých bytů “+1” za “kk”, tak jak bylo diskutováno v rámci kontrolních dnů. Podle názoru Zpracovatele byty “kk” více reflektují aktuální požadavky na bytové bydlení, nicméně počítá i s byty “+1” . Byty jsou umístěny v 6 nadzemních podlažích. V technickém mezipodlaží jsou pak umístěny kóje, kolárny, nabíjení elektrovozíků, technické místnosti a další obsužné provozy. Osazení v terénu umožňuje přirozené osvětlení i v technickém mezipodlaží.

 

 

Vítěz soutěže: Malý Chmel

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Martin Ciglbauer

Daniel Struhařík, Ondřej Machač, Georgi Dimitrov, Jana Kobza, Jan Bureš, Ondřej Válek, Markéta Čermáková, Václav Centner, Radek Zabloudil

Oslunění: Miroslav Čermák

Dopravní řešení: Ondřej Kvaček

Požárně bezpečnostní řešení: Radek Meinel

Vizualizace: willbe studio

Lokace: České Budějovice, CZ

Fáze: Dopracování architektonické soutěže na základě dvoufázové otevřené anonymní architektonická projektově - ideová soutěže o návrh (1. místo, počet návrhů: 33)

Rok: 2022

Druhé kolo soutěže:

První kolo soutěže: