top of page

Komenského most, Jaroměř

Návrh mostu respektuje původní urbanistickou osu směřující z náměstí ke škole a dále jí rozvíjí svým půdorysným tvarem. Směrem od centra do lokality Na Ostrově se mírně zužuje v ose o jeden metr.


Most funguje jako iniciátor další proměny veřejného prostoru města Jaroměř. Blízkost centra, několika škol i parku skýtají velký potenciál pro úpravu a rozvoj nábřežních partií řeky Labe. Mostovka se svým zvlněným tvarem přirozeně napojuje na stávající pilíře a nosná konstrukce mostu je navržena vespod. Ulice Komenského tak plynule pokračuje bez pohledových bariér. Tvar mostu Křivka mostu jemně reaguje na své okolí a jeho subtilní profil dává vyniknout panoramatu města. Zároveň zvolené řešení umožňuje požadovaný průjezdný profil na komunikaci pod mostem.

Probarvení betonu podporující atmosféru řeky dotváří zdejšího genia loci. Odkazuje se na materialitu - cihlové a kamenné zdivo, barevnost fasád - zdejší technické a průmyslové architektury. Vést s těmito stavbami dialog, citlivě je i s použitím moderních technologií doplnit.

Novostavba mostu v takto exponované lokalitě se vždy stává symbolem města. Zde však nikoli ve smyslu ikonické architektury vytržené z kontextu, nýbrž jako unikátní element, kterým most vždy je, harmonicky doplňující celek.

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Miroslav Malý

Statika: Jiří Vraj

Odměna v soutěži

Investor: město Jaroměř

Soutěž: 2013

Výkresy

Proces

bottom of page