top of page

Městské bytové domy 4 Dvory, České Budějovice

 

Město České Budějovice uspořádalo architektonicky-urbanistickou soutěž o návrh novostavby městských bytových domů v nově vznikající lokalitě 4 Dvory. Pro občany mají nové městské nájemní byty představovat alternativu k čistě tržnímu bydlení. V soutěži se ateliér Malý Chmel umístili na prvním místě s návrhem, který usiloval o nalezení architektonické kvality při zachování běžných standardů. Snahou bylo vytvořit kvalitní velkorysé byty a pokud možno eliminovat klasické chodby. Projekt počítá s výstavbou 6 šestipatrových budov s podzemním parkovištěm - 5 z nich jasně vymezuje prostor bloku, poslední pak stojí v jeho středu. Město jako veřejný zadavatel věří, že bytové domy budou pro ostatní stavebníky ve městě ukázkovým příkladem, že i při běžných stavebních nákladech lze docílit vysoké kvality bydlení.

 

Koncepce a urbanismus

Návrh počítá se vznikem šesti budov ve dvou etapách s parkem ve vnitrobloku, který plynule navazuje na park sousedící. Pět z nich vymezuje nový blok a uliční čáru, zvenku vytváří určitou pravoúhlost a pravidelnost vůči okolním ulicím, zatímco do vnitrobloku jsou tvary budov nepravidelné - dynamičtější a vytváří vnitřní krajinu s poslední šestou budovou. Vůči sobě jsou jednotlivé hmoty orientovány uvolněně s důrazem na vizuální komunikaci a průhledy mezi budovami. Prostory jsou dynamické a plynou mezi jednotlivými domy. Cílem bylo vytvořit příjemné prostředí vnitrobloku s přímou návazností na okolí. Orientace, pozice a tvar budov vytváří otevřenou vzdušnost a umožňují ideální proslunění venkovního prostoru i bytů. Poslední podlaží je ustoupené vždy ze dvou stran v duchu regulace lokality.

 

Řešené území je součástí lokality 4 Dvory, která vyrůstá na místě bývalých kasáren a vojenského tankového cvičiště. Lokalita 4 Dvory sousedí s dvojicí největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Díky charakteristickému klínovitému tvaru se území postupně rozevírá do divoké krajiny Vrbenských rybníků. Jedná se také o největší rozvojovou zastavitelnou plochu v majetku města a kromě bytové výstavby se zde uvažuje i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. Po demolici většiny kasárenských budov v roce 2013 byla městem realizována část základní technická a dopravní infrastruktury a následně v roce 2015 založen park 4 Dvory, který vznikl na základě architektonické soutěže.

 

Krajinné řešení

Krajina mezi budovami je volně prostupná, mírně zvlněná, výsadbou stromů vytváří pobytový park s cestičkami a pobytovými místy. Je zde také dostatek prostoru pro soukromé předzahrádky bytů, které jsou odděleny živými ploty. Prostor mezi budovami je rozdělen na východní – spíše více komunikační a udržovanější a na západní – klidnější část s květnatou loukou. Směrem od ulice se terén pozvolna zvyšuje, vzhledem ke zvýšenému podzemnímu parkovišti. Toto zvýšení je však plynulé a pozvolné, není bariérou. Celá plocha vnitrobloku je spádována do systému retenčních nádrží. Ten je důmyslně propojen s odvodněním střech jednotlivých budov a s průlehy pro retenci povrchové vody. Z retenčních nádrží je pak voda distribuována pro potřeby závlahy.

 

Byty

Dispozice a tvarové řešení bytů vychází z urbanismu a z tvarů jednotlivých budov. Záměrem nebylo nucené ortogonálních řešení, nýbrž přizpůsobení se celku. Snahou bylo vytvořit kvalitní prostorové vazby a pokud možno eliminovat klasické, čistě funkční, chodby. Byty jsou tak uvolněné, mnohdy nepravidelné, vynikající prostorovou pobytovou kvalitou s plynoucím prostorem. U většiny bytů navrhujeme také venkovní pobytový prostor – lodžii, případně v přízemí předzahrádky. Lodžie byla zvolena záměrně, jakožto intimní řešení venkovního soukromého prostoru, chráněné jak vizuálně, tak proti nepřízni počasí.

 

Parter

Úroveň 1. nadzemního podlaží je o 1,5m vyvýšena nad úroveň okolních ulic. Díky tomuto vyvýšení navrhujeme byty i v tomto podlaží s orientací do ulice, směrem do vnitrobloku pak mají byty soukromé předzahrádky, které navazují na vyvýšený vnitroblok. V menší části je parter přímo na úrovni ulice. V těchto místech jsou pak umístěny jednak vchody do bytových domů a dále pak drobná občanská vybavenost jako jsou obchody, kadeřnictví, ateliery, atd.

 

Suterén a dopravní řešení

Suterén je řešen jako jeden kompaktní prostor dopravně napojený dvěma rampami. Suterén je navržen jako dvoupodlažní a slouží pro parkování 155 automobilů v I. etapě a 133 automobilů v II. etapě. Jsou zde dále umístěny skladovací kóje pro jednotlivé byty, kolárny a technické místnosti. Parkování je řešeno v jednoduchém, racionálním a ortogonálním rastru, kdy jsou západní a východní polovina vůči sobě o půl podlaží posunuty a propojeny rampami – toto výškové posunutí kopíruje přirozenou svažitost území.

 

Stavebně-technické řešení

Na základě uvažovaných geotechnických podmínek předpokládáme založení objektů i podzemního parkingu na pilotech. Podzemní podlaží - stěny i stropy navrhujeme jako železobetonové monolitické. Nadzemní části jsou pak navrženy se svislými nosnými konstrukcemi z keramických tvárnic, stropy a jádra pak jako železobetonové monolitické. Fasáda je navržena s kontaktním zateplovacím systémem. Projekt usiluje o nalezení architektonické kvality při zachování běžných standardů.

 

Rozložení bytů a etapizace

Vzhledem ke zvolenému řešení – samostatně stojící objekty – je etapizace dělena podle jednotlivých, celých budov. V první etapě budou postaveny tři objekty z šesti celkových a přibližně jižní polovina podzemních prostor. Ve druhé etapě budou postaveny zbývající tři nadzemní objekty a zbývající severní část suterénu.

 

Z hodnocení poroty: Návrh lze charakterizovat slovy vzdušnost, lehkost, kultivovanost a odvážnost. Představuje jednoznačně nejpřesvědčivější urbanistické a architektonické řešení, které je sebevědomé a z pohledu budoucího dopracování soutěžního návrhu poměrně flexibilní. Zároveň vhodně doplňuje okolní zástavbu modernistického sídliště i sousední park. Šestice domů zřetelně definuje uliční frontu stavebního bloku, který přesto zůstává dostatečně transparentní. Řešení vnitrobloku je neformální a umožňuje dobrou prostupnost. Jeho výškové řešení podporuje poloveřejný charakter. Dispoziční řešení přináší zajímavé podněty a ukazuje, že městské bydlení může vypadat velkoryseji než běžná stavební produkce. Kladně je hodnocena snaha o otevřenost a vzdušnost uvnitř jednotlivých bytů, možnost příčného provětrání, umístění lodžií, nebo téma prostorné obytné kuchyně. 

 

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Daniel Struhařík, Petr Malý, Natálie Ivkovičová, Petra Mlýnková, Georgi Dimitrov, Anna Vrzalová, Marek Hlavička

Konzultace landscape: Karolína Röschl

Oslunění: DEKPROJEKT, Lucie Stražovanová

Vizualizace: Ondřej Žvak, Malý Chmel

Lokace: České Budějovice

Dvoufázová otevřená anonymní architektonická projektově-ideová soutěž o návrh, 1. místo, počet návrhů: 33

Rok: 2021

Publikace: EARCHarchiweb, ASB.cz, StavbaWEB

První kolo soutěže:

bottom of page