top of page

Parkovací dům za katedrálou

Základní hmotové řešení vychází ze zadání a limitů řešeného území – hmota kopíruje hranici pozemků určených pro návrh. Dále hmotové řešení vychází z výškového limitu obchodního domu Bachner (Horník), jehož římsa je dle poskytnuté dokumentace 22,4m nad úrovní terénu. Navrhovaná hmota tak vyplňuje stávající proluku. Na úrovni parteru je hmota domu limitována volným prostorem nad parovodním kompenzátorem, který zároveň vytváří volný prostor před vstupem do jednoho z komunikačních jader.

Výška navrhované novostavby parkovacího domu vychází z výšky obchodního domu Bachner. Napojení fasády na tento dům v ulici Zámecká bylo koncipováno co možná nejšetrněji s tím, že výrazové prostředky navrhované novostavby korespondují s těmi stávajícími. K jihovýchodní fasádě obchodnímu domu se schodišťovým jádrem a otevíratelnými okny přiléhá schodišťové jádro novostavby s výklopnými velkoformátovými okny, fasáda pak dále pokračuje skleněnými tvárnicemi, jejichž menší měřítko koresponduje s menším formátem obkladu fasády OD. Svou důležitost má také navazující horizontální členění fasády římsou v podobě ztenčené železobetonové desky. Tyto římsy také navazují na severozápadní fasádě na budovu fary, kterou navrhovaný objekt o jedno podlaží převyšuje.

 

Dům je navržen jako monolitický železobetonový skelet. Základní rastr je pravidelný – vycházející z dopravně – provozního schématu, nicméně umístění zásobovacího dvoru a parovodního kompenzátoru v 1.NP vyvolávají potřebu na odlišný rastr v tomto podlaží. Na to v návrhu reagujeme použitím šikmých sloupů. Druhá sada šikmých sloupů, umístěných co nejblíže obvodovému plášti, pak dodává konstrukci prostorovou tuhost.

Kompozice rovných a šikmých sloupů vytváří základní východisko pro koncept vnitřního prostoru se zdánlivě nepravidelným „lesem“ železobetonových podpor.

 

Tým: Petr Malý, Miroslav Malý, Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Daniel Struhařík, Natálie Ivkovičová

Konzultant dopravního řešení: Petr Staněk

Konzultant požárního řešení: Jaroslav Kutáč

Konzultant statického řešení: Stanislav Barák

Vizualizace: Monolot, Malý Chmel

Lokace: Ostrava

Užší jednofázová architektonická soutěž

Rok: 2020

Publikace: beta architecturedesignboom, The Best/New Architects

Výkresy

Proces

bottom of page