top of page

Penzion Loučná s wellness

Zadání

Návrh je tvořen konverzí stávajícího nevyužívaného objektu bývalého pivovaru se dvěma nadzemními podlažími s rozsáhlými sklepy na ubytovací apartmány se zázemím a wellness. Studie řeší úpravu přilehlého pozemku a napojení na obecní komunikaci. Objekt zázemí čerpací stanice není předmětem zadání.

 

Urbanismus

Historie obce Loučná nad Desnou je velmi bohatá. První zmínky o obci sahají do 15. století. Leží na trase ze Šumperka do města Jeseník. Loučnou protéká horní tok řeky Desné. Obec leží na okraji CHKO Jeseníky v podhůří Jeseníků. Urbanismus obce je tvořen liniovou strukturou, která je utvářena podél řeky Desná a hlavní cesty, která spojuje Šumperk a Kouty.

 

Hlavní přístup k objektu navrhujeme od jihu – po obnovené přístupové cestě, která se napojuje na obecní cestu. Tato přístupová cesta bude respektovat ochranné pásmo památné aleje a vede po pozemcích investora a obce Loučná nad Desnou. Směrem od severu zůstává zachována čerpací stanice beze změny. Objekt bude vizuálně propojen směrem na východ – do soukromých teras a směrem k památné aleji. Napojení na sítě technické infrastruktury vychází ze stávajícího ze západní strany pozemku.

 

Sklepy

Klenbové sklepy budou zachovány v maximální možné míře a budou sloužit pro wellness a zázemí apartmánů. Jejich rekonstrukce a nové architektonické vstupy budou umocňovat silný zážitek z převýšených zaklenutých prostorů. V hlavní lodi pod apartmány bude umístěn vstup do objektu se vstupní halou a schránkami, dále pak výtahy do apartmánů a kóje. Výtahové jádro navrhujeme z pohledového železobetonu. V jednotlivých příčných lodích navrhujeme využití jako sklípku s posezením, dále pak wellness a fitness. V zadní vyšší části sklepů navrhujeme propojení dvou lodí pro wellness s venkovním atriem, které přináší do prostoru denní světlo a možnost koupele ve venkovním ochlazovacím bazénku.

 

Ve stávajících sklepech předpokládáme novou konstrukci podlah s finální betonovou vrstvou a s podlahovým vytápěním. Výtahové šachty budou mít nové založení. V místě výtahu bude lokálně rozebrána klenba. Propojená převýšená místností wellness bude řešena železobetonovými průvlaky vynášející kamenné zdivo nad otvory, opěrné stěny venkovního atria uvažujeme taktéž jako železobetonové. Technologicky bude provoz wellness v suterénu vyžadovat vzduchotechniku a odvlhčení. Pro zabránění kondenzaci vlhkosti navrhujeme temperování zdí teplovodním potrubím.

 

Nová přístavba garáže

Přístavba garáže navazuje na stávající sklepy s kapacitou 6 parkovacích stání s technickým zázemím. Tato garáž je samostatný požární úsek a je navržena z pohledového monolitického železobetonu s ozeleněnou střechou. Dle předpokladu bude objekt garáží od stávajícího objektu oddilatován prostřednictvím nosné přizdívky. Příjezd do garáží je po nově navržené přístupové komunikaci od jihu. V této přístavbě navrhujeme situovat technologické zařízení pro celý suterén. Vytápění suterénu předpokládáme plynovým kondenzačním kotlem napojeným na stávající přípojku.

 

Apartmány

Nadzemní dvoupodlažní objekt bude nahrazen novým třípodlažním se shodnou výškou hřebene. Zároveň je zachována stávající architektonická kvalita objektu, splněn soudobý technický standard apartmánů a kapacitně bylo splněno zadání. Historickou hodnotu nadzemního objektu nepovažujeme za cenou. I díky nevyhovujícímu stavebně- technickému stavu není možné stávající nadzemní část objektu zachovat.

 

Samotné řešení apartmánů je reakcí na tvar stávajícího domu – úzký a podlouhlý. Tato netypická a zároveň krásná proporce nás vedla k řešení, kdy apartmány nejsou propojeny centrální chodbou, ale mají každý samostatný vstup. Toto řešení je prostorově velmi efektivní. Bezbariérový přístup je možný do bytů pomocí dvou výtahů ze suterénu. Pouze jeden nejmenší byt 1+KK není obsloužen výtahem. Jednotlivé apartmány se prosklenou fasádou otvírají na východ do intimního prostoru střešních teras a dále pak směrem do památné aleje. Ostatní fasády jsou plné, pouze s několika okny na nejnutnějších místech. Snahou bylo minimalizovat výhledy směrem na západ na pozemek sousedního bytového domu.

 

Konstrukčně navrhujeme nástavbu apartmánů z cihelných bloků s pohledovými železobetonovými stropy, výtahovými šachtami a schodišti. Každý z bytů je samostatným požárním úsekem, stejně tak výtahové šachty. Krov navrhujeme jako dřevěný. Byty budou bez vzduchotechniky, pouze s nuceným větráním záchodů a koupelen. Jednotlivé apartmány budou mít možnost nočního předchlazování (night pre-cooling). Vytápění je řešeno podlahovými rozvody, které budou napojeny na tepelné čerpadlo země – voda. Východní fasádu s velkorysejším zasklením navrhujeme s venkovním stíněním a větracími klapkami, které budou umožňovat přirozenou výměnu vzduchu nejen při dešti.

 

Landscape

Díky kompaktnímu tvaru budovy ve stávající půdorysné stopě je možné využít maximální plochu pozemku pro krajinářské úpravy. V kompozici krajinářského řešení se střídají slunné otevřené prostory se stinnými. Kopcovitý terén okolní krajiny plynule přechází přes stavbu prostřednictvím teras. Okolní louky tak plynule navazují na řešený pozemek a přecházejí přes pobytové plochy teras v přímém napojením na apartmány. celkový ekologický aspekt celého návrhu. Zelené střechy vsakují vodu, podporují biodiverzitu a celkově zlepšuje pohodu a estetické vnímání celého místa.

 

Tým: Malý Chmel + M2AU

Zdeněk Chmel, Daniel Struhařík, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Natálie Ivkovičová, Vojtěch Heralecký

Vizualizace: Monolot

Lokace: Loučná nad Desnou

Stav: Dokumentace pro stavební povolení

Rok: 2020

bottom of page