top of page

Pobočka knihovny na ul. Trnkova

1. Stávající kotelna

Objekt kotelny jsme vyhodnotili jako nevyhovující pro knihovnu. Její stávající prostorové a konstrukční prvky jsme neshledali jako určující a architektonicky dostatečně hodnotné pro využití na budoucí knihovnu - byly by omezujícím a zbytečně komplikujícím faktorem. Taktéž ze stavebně-technického hlediska hodnotíme zachování stávajících konstrukcí jako problematické. S ohledem na výši nákladů při rekonstrukci, by mohlo dojít při požadavku na aplikaci soudobých přísných tepelně-technických nároků a hydroizolací ke zbytečnému riziku neadekvátního růstu nákladů. Rozhodli jsme se tak pro její asanaci. Taktéž jsme využili možnost nerespektovat stávající regulační plán, tj. zachování stávající stopy kotelny. Dle našeho názoru je jednoznačně prostorově a urbanisticky vhodnější umístit do zadaného území přízemní pavilon, který můžeme optimálně situovat do dané oblasti a nesvazovat se stávající půdorysnou stopou kotelny. Vytváříme tak hodnotnější veřejné prostory.

 

2. Piazzetta

Ústředním urbanistickým bodem návrhu je vytvoření pobytové piazzetty na východní straně objektu, kde je také situován hlavní vchod do knihovny. Je to místo, kam směřují a kde se protínají pěší trasy k jednotlivým domům. Piazzetta je vymezena ze západu knihovnou, ze severu zelení, z východu štítem panelového domu a z jihu závlekem ulice Zikova. Usilujeme o vytvoření kvalitního veřejného prostoru, místa se kterým se budou obyvatelé sídliště identifikovat. V současnosti se zde nachází malé parkoviště a trávník a toto místo tak je z hlediska pěšího proudění obyvatel nevyhovující. Nová piazzetta ruší stávající parkoviště. Rušená stání budou nahrazena podél závlečného ramene ulice Zikova, jižně od novostavby knihovny. Zároveň se počítá s přesazením 4 stávajících stromů, nacházejících se v současnosti východně od budovy kotelny. Dalším záměrem je zkultivování okolního prostředí knihovny v jejím užším i širším řešeném území. Severně od novostavby knihovny se navrhujeme klidový park s travním porostem, keři a stromy, který by měl v letních měsících přirozeně ochlazovat okolní veřejné prostory. Tento parčík protínají pěší stezky, které odpovídají stávajícímu proudění chodců, které je patrné z vyšlapaných pěšin. Jižně a západně od objektu knihovny jsou přilehlá parkovací stání odstíněná stávajícími a vysazenými stromy a přiléhajícím chodníkem. V rámci širších urbanistických úprav se počítá se zkultivováním parkoviště na západ od ulice Trnkova a jeho doplněním o stromy.

 

3. Otevřený pavilon

Knihovna je řešena jako přízemní, bezbariérový pavilon. Nižší horizontální figura přirozeně doplňuje vertikalitu sídliště. Čtveřice jader se zázemím vymezuje otevřený, plynoucí variabilní prostor knihovny. Světlá výška tohoto prostoru jsou čtyři metry a díky tomu má prostor vzdušnější, důstojnější a uvolněnější dojem. Plynoucí prostor se otevírá do všech světových stran – usilujeme o vytvoření komunitního centra, které bude otevřené vůči svému okolí a bude dovnitř vtahovat místní obyvatele. Na východě se objekt hlavním vstupem otevírá vůči piazzettě a komunitnímu dění, na jihozápadě se otvírá křižovatce ulic Zikova a Trnkova, jakožto hlavnímu pohledu na knihovnu z ulice Zikova. Na severozápadě a na severu se otevírá do klidového severního parku – jsou zde proto umístěny besední část a dětské oddělení.

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Jan Ambrož

Vizualizace: Malý Chmel, Babí léto

Lokace: Olomouc

Architektonická soutěž, 3. místo

Rok: 2020

Výkresy

Proces

bottom of page